שאיבת חלב אם בשבת

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2022/11/123.jpg

הרב יוסף שפרונג

מדריך הלכתי לשאיבת חלב אם בשבת 

 

חלב אם הוא המזון הטבעי לתינוקות ופגים ועל כן בכדי שלא ייווצר מצב של ספק פיקוח נפש הותר בשבת להאכיל חלב אם בכל דרך הנדרשת, אך עדיין ישנם סדרי עדיפות הלכתיים, וכפי שנפרט.

הדרך הטובה ביותר מבחינה הלכתית להזנת תינוקות, היא בהנקה ישירה או בהזנה מבקבוק חלב אם שנשאב לפני השבת.

פג, או תינוק שאינו מסוגל לינוק את החלב באופן ישיר מאמו (בשל בעיה או מגבלה רפואית, כמו ישנוניות או בעיה הקשורה למבנה הלסת), ומסוגל לשתות מבקבוק בלבד:

 1. מותר לאמו לשאוב את החלב בכמות כזו הנדרשת לארוחותיו ליממה של שבת, אך לא יותר מכך. (הכמות משתנית לפי גיל הילוד ומצבו, ויש להיוועץ עם רופא/יועצת הנקה לשם קביעת הכמות הרצויה).
 2. במידה ואחר שאיבה זו יש לאֵם חלב נוסף שצבירתו גורמת לה לכאב או לחשש דלקת וכד', תשאב את החלב – אך יש לאבדו, וכפי שיפורט להלן בסעיף 8 והלאה.
 3. אמנם, אם ישנו חשש שבמהלך ימות החול בשבוע הקרוב לא תוכל האם לספק לתינוק חלב די צרכו, מותר לשמור את יתרת החלב הנשאב בשבת, ואין צורך לאבדו.
 4. אף שהשאיבה מותרת בשבת במצבים הנ"ל, מכל מקום יש לפעול לפי סדר העדיפויות הבא:
 • שימוש בשעון שבת: אם יש אפשרות, יש להפעיל משאבה חשמלית באמצעות שעון שבת, ולהצמיד את החצוצרה לגוף לפני שהמכשיר מתחיל לפעול. רצוי להחזיק את המכשיר מוצמד לגוף על ידי כיסוי בגד, כך שכשהמכשיר יתחיל לפעול ולאורך השאיבה לא יהיה צורך בהחזקה של החצוצרה ביד.
 • על ידי נכרית: יש לדאוג שתפעיל נכריה את המשאבה החשמלית. לכתחילה, על האם לחבר את חצוצרת המשאבה לגופה קודם ההפעלה, ורק לאחר מכן תפעיל הנכריה את המשאבה.
 • אין נכריה שתפעיל את המשאבה, וישנה משאבה פועלת, תחבר האם את החצוצרה לגופה כדרכה.
 • אין במקום נכריה או משאבה פועלת, תחבר האם את החצוצרה לגופה, ואזי תפעיל את המשאבה בשינוי – באמצעות פרקי אצבעותיה, מרפקה או ע"י כלי שאין דרך לעשות בו שימוש כזה בחול.
 • אם אין בנמצא לפעול בדרכים הנ"ל, תשאב את החלב מגופה באמצעות משאבה ידנית כדרכה.
 • בימים הראשונים שלאחר הלידה כשהחלב שומני ולא ניתן לשאוב אלא להוציא ע"י לחיצות ביד מותר גם בדרך זו להוציא את החלב.

 

 1. אם במהלך השאיבה נוצר צורך לשנות את מהירות המשאבה החשמלית בכדי למנוע דימום או פצע, או לשם וויסות תפוקת החלב, מותר לסובב את מחוג הויסות או ללחוץ על כפתורי הויסות. לכתחילה, ראוי לעשות זאת ע"י נכריה, ואם אין כזו במקום, תעשה זאת האֵם בשינוי, כגון ע"י פרקי האצבעות.
 2. אין לכבות את המשאבה בתום השאיבה. (לרוב היא נכבית באופן אוטומטי).
 3. מותר לאם התינוק להוציא חלב על ידי לחיצות ביד ולזלף לתוך פיו, בכדי לעודדו לינוק.

 

 

שאיבת חלב לא לשם הזנה (וחובת איבודו או פגימתו)

 

 1. אשה מינקת שסיימה להניק (או לשאוב באופן המותר), ובגופה מצטברת יתרת חלב הגורמת לה לגודש וכאב, או שהיא עלולה להביא לדלקת מקומית, מותרת לשאוב בדרכים הנ"ל, אלא שבמקרה זה חובה לאבד את החלב, (פרט למקרים בהם הוא נצרך להזנה להמשך השבוע, ככל שישנו חשש שבהמשך לא תוכל האם לספק את את כלכלתו די צרכו, וכנ"ל סעיף 3).
 2. אֵם לפג או תינוק שכרגע לא יונק כלל וניזון באמצעים אחרים, אך ישנו חשש שללא שאיבה ייגרם לאם יובש שיאבד את יכולתה להניק בעתיד, מותרת אף היא לשאוב את החלב ולאבדו.
 3. לכתחילה, וככל שניתן בכל שאיבה שלא לשם הזנה יש לסחוט ידנית החלב מהגוף, אלא שיש לעשות זאת מעל כיור אליו ישפך החלב מיד, או להניח מטלית, מגבת וכיו"ב, שיספגו את החלב. לחילופין, ניתן לסחוט את החלב לתוך כלי או בקבוק, אלא שבמקרה זה יש לוודא שקודם סחיטת החלב הכלי כבר מכיל סבון או כל חומר אחר שפוגם את החלב.

במידה ולא ניתן להוציא את החלב באופן ידני, מותר להשתמש במשאבה – וכסדר העדיפויות שהובא לעיל. בכל מקרה, יש לזכור לאבד את החלב מיד עם צאתו, וכנ"ל ולא לתת לחלב להצטבר ואז לשופכו אלא להשים מיד בתוך הכלי חומר פוגם.

 

המדור בבניה ויעלה בקרוב…