הדלקת נרות חנוכה למאושפזים ואנשי צוות בבתי החולים

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2022/11/123.jpg

הרב יוסי שפרונג

תיקנו חז"ל שעל כל אחד להדליק נר חנוכה כדי לפרסם הנס, ואף השוהים בבית החולים, בין חולים ובין אנשי הצוות, מצווים במצווה זו. להלן נפרט את דרכי ההדלקה והמחוייבים בה, לאלו השוהים בימי החנוכה בין כתלי בית החולים, כיצד עליהם לקיים המצווה.

 

 • מטעמי בטיחות וחשש דליקה, הנחיות ההנהלה הקבועות בבתי החולים שאסור להדליק נרות חנוכה בחדרים, בשום צורה ובשום אופן. ועל כן כתבו הפוסקים שהמדליק בחדר הרי זה גזל בידו ומצוה הבאה בעבירה היא.

יודגש, כי אין להדליק את הנרות ולכבותם מיד או לאחר מספר דקות, שכן באופן זה אין יוצא המדליק ידי חובה, כיון שהנרות לא דולקים בשיעור הזמן הנדרש לפי ההלכה.

 • בבתי חולים רבים בארצנו מקובל לערוך בכל יום מימי החנוכה הדלקת נרות חנוכה, בכל מחלקה בדלפק האחיות. בהדלקה זו יוצאים המאושפזים בבית החולים ידי חובתם, הם, וכן המלווים והסועדים אותם, וכן הצוות הרפואיים השוהים בשעות הלילה בבית החולים.
 • ראוי ורצוי שהנהלת ביה"ח תקְנה לכל המאושפזים ומלוויהם ולצוות הרפואי, חלק בשמן והפתילות. במידה שאי אפשר לסדר כך, יכולים הצוות וכן כל מי שרוצה לצאת ידי חובה בהדלקה זו להתארגן ולרכוש במשותף את הנרות.
 • המדליק את הנרות יכוון להיות שליח של כל מי שרוצה לצאת ידי חובה.
 • המבקשים/ות לצאת ידי חובה בהדלקה זו, יתכוונו להשתתף ולצאת ידי חובה בהדלקה שבמחלקה. לכתחילה ובמידת האפשר, ישתדלו להיות נוכחים באיזור ההדלקה ולשמוע את הברכות. בדיעבד, גם מי שלא שמע את הברכות, יצא ידי חובה.
 • מאושפז/ת שבני זוגם לא מדליקים עליהם בביתם, חייבים להדליק נרות חנוכה בבית החולים. אלו, יצאו ידי חובה בנרות חנוכה שמדליקים בכל מחלקה כנ"ל.
 • מאושפז/ת, שבן או בת הזוג מדליקים עבורו בביתו, יוצאים ידי חובה בנר שהדליקו בביתם, ופטורים מלהשתתף בהדלקת נרות חנוכה בביה"ח. אמנם, אם בן או בת הזוג מתארחים בבית אחר ומדליקים שם, אין הדלקה זו פוטרת את בן הזוג המאושפז, ועליו לצאת בהדלקת נרות חנוכה בבית החולים.

הצוות הרפואי

 • רופא\ה או אח\ות שבן או בת הזוג מדליקים עליהם בביתם, יוצאים ידי חובה בהדלקה זו, ואינם צריכים להדליק בביה"ח.
 • מי שעתיד לחזור לביתו במהלך הלילה, רשאי להדליק בביתו אף לאחר זמן ההדלקה, אך לכתחילה עדיף שבני הזוג ידליקו בשעה הרגילה בבית, ויוציאו אותם ידי חובה.
 • המדליק עם שובו לביתו בשעה מאוחרת בלילה, ישתדל שיהיו מבני הבית ערים בשעת ההדלקה.
 • אנשי צוות רפואי שאינם חוזרים לביתם במהלך הלילה, ואין מי שמדליק עליהם בביתם, ראוי שישמעו את הברכות בהדלקה שבמחלקות, ויכוונו לצאת ידי חובתם.
 • מי שלא שמע את הברכות שבהדלקה זו, כאשר רואה את הנרות יברך ברכת 'שעשה נסים'. ביום הראשון יברך קודם לכן גם ברכת 'שהחיינו'.
 • רופא הנקרא לביה"ח קודם זמן הדלקת נרות, ויודע שלא יהיה בביתו במהלך הלילה, ואין מי שידליק עבורו בבית, יכול להדליק החל מפלג המנחה (15:35). במקרה זה, יתן מספיק שמן (או שידליק נר ארוך דיו) כדי שהנר ידלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ראוי, במידת האפשר, למנות שליח שידליק בביתו בזמן.

 

 

 

המדור בבניה ויעלה בקרוב…